Πέμπτη, 3 Δεκεμβρίου 2009

ΒΩΒΟΣ: ιστορικό και περαιτέρω νομικοτεχνικές εκτιμήσεις για την εξέλιξη της υπόθεσης του ακινήτου στο Βοτανικό.


Σύμφωνα με τον Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας > Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον 238, ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ,
στις περιοχές της κατηγορία αυτής επιτρέπονται μόνο:

1. Αναψυκτήρια.
2. Αθλητικές εγκαταστάσεις.
3. Πολιτιστικά κτίρια και εν γένει πολιτιστικές εγκαταστάσεις.
4. Χώροι συνάθροισης κοινού.

Μέρος-ΙΙ > Κεφάλαιο-Ι > Αρθρον 240, ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ,
1. Από την πολεοδομική μελέτη είναι δυνατόν ορισμένες από τις χρήσεις γης που επιτρέπονται σύμφωνα με τα πιο πάνω άρθρα αν απαγορεύονται ή να επιτρέπονται με όρους και προϋποθέσεις ή να αφορούν τμήματα οικοδομικών τετραγώνων ή οικοπέδων ή και ορόφους κτιρίων.
2. Για τις ευρύτερες περιοχές Αθήνας και Θεσσαλονίκης όπως τα γεωγραφικά όρια αυτών καθορίζονται με τα Αρθ-8 και Αρθ-23 είναι δυνατόν επίσης να επιτρέπονται και άλλες χρήσεις εκτός από εκείνες που αναφέρονται στο παρόν τμήμα εφόσον οι χρήσεις αυτές είναι απαραίτητες για την πραγματοποίηση των στόχων των ρυθμιστικών σχεδίων και των προγραμμάτων προστασίας περιβάλλοντος των περιοχών αυτών.
3. Από την 6-3-87 (ημερομηνία δημοσίευσης του ΠΔ/23-2-87) καταργείται κάθε άλλη διάταξη που αντίκειται στις διατάξεις του παρόντος τμήματος.
4. Χρήσεις γης που έχουν καθοριστεί με εγκεκριμένα πολεοδομικά σχέδια πριν από την παραπάνω ημερομηνία βάσει των διατάξεων του ΠΔ-81/90 (ΦΕΚ-24/Α/90) εξακολουθούν να ισχύουν όπως καθορίσθηκαν.

Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Β > Αρθρον 276, ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΓΙΑ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΧΩΡΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ,
1. Ο καθορισμός στο εγκεκριμένο σχέδιο
β) των οικοπέδων που κρίνονται αναγκαία για ανέγερση δημόσιων, δημοτικών και θρησκευτικών κτιρίων και για εκτέλεση οποιωνδήποτε άλλων έργων κοινής ωφέλειας, χορηγεί δικαίωμα αναγκαστικής απαλλοτρίωσης λόγω δημόσιας ωφέλειας των ακινήτων που καταλαμβάνονται από τους χώρους αυτούς.

Μέρος-ΙΙΙ > Κεφάλαιο-Α > Αρθρον 242, ΟΡΙΣΜΟΙ,
2. Κοινόχρηστοι χώροι είναι οι κάθε είδους δρόμοι, πλατείες, άλση και γενικά οι προοριζόμενοι για κοινή χρήση ελεύθεροι χώροι, που καθορίζονται από το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού ή έχουν τεθεί σε κοινή χρήση με οποιοδήποτε άλλο νόμιμο τρόπο.
3. Κοινωφελείς χώροι είναι οι χώροι του οικισμού που, σύμφωνα με το εγκεκριμένο ρυμοτομικό σχέδιο, προορίζονται για την ανέγερση κατασκευών κοινής ωφελείας.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Ελλάδας > ΜΕΡΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ: Ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα > Άρθρο 24 > παρ. 2

η χωροταξική αναδιάρθρωση της Χώρας, η διαμόρφωση, η ανάπτυξη, η πολεοδόμηση και η επέκταση των πόλεων και των οικιστικών γενικά περιοχών υπάγεται στη ρυθμιστική αρμοδιότητα και τον έλεγχο του Κράτους, με σκοπό να εξυπηρετείται η λειτουργικότητα και η ανάπτυξη των οικισμών και να εξασφαλίζονται οι καλύτεροι δυνατοί όροι διαβίωσης. Οι σχετικές τεχνικές επιλογές και σταθμίσεις γίνονται κατά τους κανόνες της επιστήμης. Η σύνταξη εθνικού κτηματολογίου συνιστά υποχρέωση του Κράτους.

παρ. 3
για να αναγνωριστεί μία περιοχή ως οικιστική και για να ενεργοποιηθεί πολεοδομικά, οι ιδιοκτησίες που περιλαμβάνονται σε αυτή συμμετέχουν υποχρεωτικά, χωρίς αποζημίωση από τον οικείο φορέα, στη διάθεση των εκτάσεων που είναι απαραίτητες για να δημιουργηθούν δρόμοι, πλατείες και χώροι για κοινωφελείς γενικά χρήσεις και σκοπούς, καθώς και στις δαπάνες για την εκτέλεση των βασικών κοινόχρηστων πολεοδομικών έργων, όπως νόμος ορίζει.

παρ. 4

νόμος μπορεί να προβλέπει τη συμμετοχή των ιδιοκτητών περιοχής που χαρακτηρίζεται ως οικιστική στην αξιοποίηση και γενική διαρρύθμισή της σύμφωνα με εγκεκριμένο σχέδιο, με αντιπαροχή ακινήτων ίσης αξίας ή τμημάτων ιδιοκτησίας κατά όροφο, από τους χώρους που καθορίζονται τελικά ως οικοδομήσιμοι ή από κτίρια της περιοχής αυτής.

παρ. 5

Οι διατάξεις των προηγούμενων παραγράφων εφαρμόζονται και στην αναμόρφωση των οικιστικών περιοχών που ήδη υπάρχουν. Οι ελεύθερες εκτάσεις, που προκύπτουν από την αναμόρφωση, διατίθενται για τη δημιουργία κοινόχρηστων χώρων ή εκποιούνται για να καλυφθούν οι δαπάνες της πολεοδομικής αναμόρφωσης, όπως νόμος ορίζει.

Στις 16 Οκτωβρίου 2006 η εταιρεία Μπάμπης Βωβός Διεθνής Τεχνική Α.Ε. αγόρασε με οριστικό συμβόλαιο το σύνολο των περίπου 100 στρεμμάτων του οικοπέδου μετά των εν αυτώ παλαιών βιοτεχνικών κτισμάτων των ΕΤΜΑ Α.Ε. και ΕΛΛΑΤΕΞ Α.Ε., έναντι 50 εκατομμυρίων ευρώ, εις εκτέλεση των από 24/08/2006 προσυμφώνων α) επί των οδών Αγίας Άννης και Αγίου Πολυκάρπου στο Βοτανικό, έκτασης οικοπέδου 75 στρεμμάτων περίπου, αντί τιμήματος 31.280.000 ευρώ και β) επί της οδού Αγίας 'Αννης 11 στο Βοτανικό, έκτασης οικοπέδου περίπου 25 στρεμμάτων, αντί τιμήματος 18.720.000 ευρώ. Τον Δεκέμβριο του 2007 η αγοράστρια εταιρεία μεταβιβάζει την έκταση των 56 στρεμμάτων από το οικόπεδο στο Δήμο Αθηναίων με πράξη δωρεάς, αναγραφομένου τιμήματος 26 εκατ ευρώ στο συμβόλαιο, κινούμενη στα πλαίσια του νόμου 3481/2006 (ΦΕΚ 162 Α΄) περί διπλής ανάπλασης του Βοτανικού και της Λ. Αλεξάνδρας, στην έκταση της οποίας συμπεριλαμβάνεται και η παραπάνω αναφερόμενη στο σύνταγμα υποχρεωτική εισφορά σε γη και κατεδαφίζει τις παλιές εργοστασιακές εγκαταστάσεις των πωλητών καταβάλλοντας έξοδα 10 εκατ ευρώ, με συνέπεια να απεμπολήσει το δικαίωμά τους στις χρήσεις γης που καθορίστηκαν βάσει πολεοδομικών σχεδίων πριν από τις 06/03/1987 ανωτέρω διατάξεις του ΠΔ-81/90.

Ο νόμος της διπλής ανάπλασης ήρθε να λύσει τρία προβλήματα:

1. Την ταυτόχρονη αναβάθμιση του Βοτανικού και της Λ. Αλεξάνδρας.
2. Την εύρεση χώρου ικανού να χωρέσει τις νέες αθλητικές εγκαταστάσεις του Παναθηναϊκού, με τις ιδιόκτητες παλιές στη λεωφόρο Αλεξάνδρας να κατεδαφίζονται και να δημιουργείται χώρος πρασίνου 20 στρεμμάτων και υπόγειος χώρος στάθμευσης 700 οχημάτων.
3. Την αδυναμία του Δήμου Αθηναίων να βρει τα κεφάλαια που απαιτούνταν για να γίνουν οι απαραίτητες απαλλοτριώσεις προκειμένου να υλοποιηθεί ταυτόχρονα η δημιουργία του γηπέδου και η ανάπλαση των περιοχών Ελαιώνα και Αμπελοκήπων.

Το τρίτο πρόβλημα ήταν αυτό που ανάγκασε τον Δήμο να έλθει σε συμφωνία με την εταιρεία, της οποίας τα μεγάλα επιχειρηματικά συμφέροντα ζήτησαν και πέτυχαν να διπλασιαστεί στην εναπομείνασα έκταση περίπου 44 στρεμμάτων ο συντελεστής δόμησης από 0,8 σε 1,6 για το εμπορικό κέντρο, να καθοριστούν χρήσεις επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, να συνδεθεί η ανέγερση του γηπέδου με την κατασκευή του εμπορικού κέντρου και να οριστεί ΔΙΑ ΝΟΜΟΥ από το τότε ΥΠΕΧΩΔΕ η διπλή ανάπλαση, την οποία ούτως ή άλλως είχαν νομικά και πολεοδομικά επεξεργασθεί από κοινού οι δυό τους (Δήμος και ΥΠΕΧΩΔΕ), για να υπερψηφιστεί στη συνέχεια από το Ελληνικό κοινοβούλιο. Ήτοι αλλαγές μεγάλης κλίμακας στις ανωτέρω ρυθμίσεις χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού των ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΧΩΡΩΝ-ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΡΑΣΙΝΟΥ που ανήκει η περιοχή του Βοτανικού μετά την ένταξή της στο σχέδιο πόλης, ενώ μια μικρή υπέρβαση των οποίων θα μπορούσε να γίνει αποδεκτή με ευκολία από όλους, καθ όσον προβλέπεται στις παραπάνω ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ του ίδιου κώδικα. Ακριβώς στο τελευταίο προσπάθησε να «πατήσει» το ΥΠΕΧΩΔΕ υποστηρίζοντας τα συμφέροντα του «αδύναμου» Δήμου και μαζί με αυτόν και της εταιρείας, αναφέροντας ότι οι ρυθμίσεις του νομοσχεδίου βασίζονται μεν στο άρθρο 238 του παραπάνω κώδικα, αλλά και στις γενικές του διατάξεις του άρθρου 240 που αφορούν την αρχή της ανταποδοτικότητας, «λησμονώντας» κατά τα άλλα το υπέρμετρα ετεροβαρές της ανταπόδοσης των ρυθμίσεων υπέρ της εταιρείας, καθώς και τις ανωτέρω συνταγματικές διατάξεις του άρθρου 24 παρ. 2, 4 και 5.

Για τον ίδιο λόγο λησμόνησε επίσης ότι, η μεταφορά συντελεστή δόμησης ως θεσμός βρίσκεται από χρόνια στον αέρα, καθώς το ΣτΕ έχει κρίνει αντισυνταγματικούς και τους τρεις διαδοχικούς νόμους που τον προβλέπουν, τον καιρό που παραχωρούσε διπλάσιο συντελεστή δόμησης στο υπόλοιπο οικόπεδο της εταιρείας, δημιουργώντας ένα οικόπεδο φιλέτο για εμπορικό κέντρο, ενώ κάλλιστα θα μπορούσε να προχωρήσει στο μέτρο της αναγκαστικής απαλλοτρίωσης που προβλέπεται στο παραπάνω κώδικα, άρθρο 276, παρ. 1. β)

Και γιατί το ΥΠΕΧΩΔΕ επέλεξε να προχωρήσει σε νόμο για τη διπλή ανάπλαση και όχι σε νέο προεδρικό διάταγμα; Για δύο λόγους.

Αφ’ ενός να παρακάμψει τον άμεσο δικαστικό έλεγχο από το ΣτΕ, καθ’ ότι οι νόμοι εξετάζονται έμμεσα ενώ τα Π.Δ. άμεσα και αφ’ ετέρου να μην κατηγορηθεί το υπουργείο για τις επιλογές του, αλλά όσοι προσφύγουν ενάντια σε αυτές.

Επομένως το ΥΠΕΧΩΔΕ ήταν ευθύς εξ ‘ αρχής εκτεθειμένο για τους όρους και τις προυποθέσεις του ν. 3481/2006 – διπλή ανάπλαση, αφού γνώριζε εκ των προτέρων ότι αυτοί δεν θα μπορούσαν να σταθούν στη κρίση του ανώτατου ακυρωτικού δικαστηρίου ως σύννομοι της Ελληνικής και κοινοτικής νομοθεσίας σε περίπτωση προσφυγής.

Και έτσι έγινε.

Μετά τη προσφυγή 131 πολιτών στο ΣτΕ, για ακύρωση της διπλής ανάπλασης, με αιτιολογικό την ανεπανόρθωτη επιβάρυνση του οικιστικού περιβάλλοντος από το έργο, ο εισηγητής της Ολομέλειας έκρινε αντισυνταγματικές πέραν πάσης αμφιβολίας εκείνες τις διατάξεις του νόμου με τις οποίες χωροθετήθηκαν το εμπορικό κέντρο Βωβού, 70.000 τ.μ. και το δεύτερο του δήμου, 42.000 τ.μ., στον Βοτανικό και καθορίστηκαν οι χρήσεις και οι όροι δόμησης σε θεσμοθετημένο χώρο πρασίνου, κρίνοντας ότι πρυτάνευσαν “αποκλειστικώς ταμειακοί λόγοι” και ουδόλως πολεοδομικά κριτήρια, άρα παραβιάζεται το άρθρο 24 του Συντάγματος (οικιστικό περιβάλλον). Επίσης εξειδικεύει γατί δεν συνιστά πολεοδομικό λόγο η μεταφορά συντελεστή εν είδει αποζημίωσης για να αποκτήσει την κυριότητα κομματιού της ΕΤΜΑ και τώρα ιδιοκτησίας Βωβού, καθώς αυτό επιτρέπεται μόνον “για περιορισμούς που επιβάλλονται χάριν της πολιτιστικής κληρονομιάς ή ρυμοτόμηση ακινήτου για τη δημιουργία κοινόχρηστου χώρου.”

Για το πολυλειτουργικό του δήμου, ο εισηγητής διαπιστώνει αντίθεση με το άρθρο 24, διότι απομειώνει τους κοινόχρηστους χώρους σε βαθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου για τη “μεταφορά” των αθλητικών εγκαταστάσεων. Παραπέμπει δε στη νομολογία του ΣτΕ, όπου “η εκ του άρθρου 24 του Συντάγματος απαγόρευση μειώσεως των κοινόχρηστων χώρων δεν επιδέχεται εξαίρεση”. Επιπλέον αποδέχεται ως λόγους ακύρωσης την παραβίαση του Προεδρικού Διατάγματος για τον Ελαιώνα του 1995, την παράνομη εξαγορά με καταβολή χρηματικού αντιτίμου 500 θέσεων στάθμευσης “που ανήρχοντο σε 2.873” και μειώθηκαν σε 2.307, αλλά και το γεγονός ότι η οικοδομική άδεια εκδόθηκε για ενιαίο κτίριο παρ’ ότι “επιβάλλεται η διάσπαση του όγκου σε περισσότερα του ενός, εφόσον ανεγείρονται σε οικόπεδα μεγαλύτερα των 6 στρεμμάτων”.

Ακόμη διαπιστώνει και παράβαση τριών Κοινοτικών οδηγιών και της εθνικής νομοθεσίας, επειδή πριν την κατάθεση του νόμου στη Βουλή δεν μεσολάβησε διαβούλευση με το κοινό και τις αρχές, ώστε να δοθεί η δυνατότητα υποβολής αντιρρήσεων ή ενστάσεων τόσο για την Αλεξάνδρας όσο και για το εμπορικό – αθλητικό κέντρο στον Βοτανικό.

Η εισήγηση αποδέχεται την τροποποίηση του Ρυθμιστικού της Αθήνας με την προσθήκη των δύο πόλων σε Αλεξάνδρας και Βοτανικό, άρθρο 11 του νόμου 3481/2006, ενώ τις διατάξεις του άλλου άρθρου 12, που ρυθμίζει τα του γηπέδου του Παναθηναϊκού, δεν τις αγγίζει καν. Αναγνωρίζει στον νομοθέτη ότι βρέθηκε αντιμέτωπος με την επείγουσα ανάγκη μεταφοράς του γηπέδου, από τη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στον Βοτανικό, που αδυνατούσε να αντιμετωπίσει με τη συνηθισμένη διαδικασία (σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος). Ταυτόχρονα όμως αποφαίνεται για το σύνολο του νόμου ότι από την αιτιολογική έκθεση δεν στοιχειοθετείται η επείγουσα ανάγκη που να δικαιολογεί την εξαιρετική περίπτωση απόκλισης από τον κανόνα “θεσπίσεως με τυπικό νόμο ατομικών ρυθμίσεων χωροταξικού και πολεοδομικού σχεδιασμού”

Ενώ η ολομέλεια με την απόφαση 3059/09 μεταξύ των άλλων έκρινε: «Ως εκ τούτου, όπως έκρινε το Δικαστήριο, η χωροθέτηση των νέων αθλητικών εγκαταστάσεων με το προβλεπόμενο γι’ αυτές ποσοστό εμπορικών και λοιπών σχετικών με αυτές χρήσεων και τους αναγκαίους χώρους σταθμεύσεως αυτοκινήτων στον προβλεπόμενο από το π.δ. της 20.9/30.11.1995 κοινόχρηστο χώρο πρασίνου του Βοτανικού, αφού προηγουμένως εξετάσθηκαν και αποκλείσθηκαν άλλες περιοχές δεν αντίκειται στο άρθρο 24 του Συντάγματος, παρά την επερχόμενη μείωση της εκτάσεως των κοινοχρήστων χώρων πρασίνου, εν όψει του τελικού οφέλους που προκύπτει για την πόλη από την απόδοση σε κοινή χρήση της ανωτέρω εκτάσεως πρασίνου και την απομάκρυνση οχληρών χρήσεων.

Οι χρήσεις όμως αυτές που δεν είναι συμπληρωματικές των αθλητικών εγκαταστάσεων (αλλά θεσπίσθηκαν είτε επ’ ευκαιρία της μεταφοράς στην εν λόγω περιοχή των αθλητικών δραστηριοτήτων είτε προς ελαχιστοποίηση της οικονομικής επιβαρύνσεως του Δήμου από την μεταφορά αυτή), συνεπάγονται μείωση των κοινοχρήστων χώρων σε βαθμό μεγαλύτερο του αναγκαίου και επομένως οι διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3481/2006 είναι αντίθετες στο άρθρο 24 του Συντάγματος.

Η αντίθεση δε αυτή δεν αίρεται από την τυχόν συμφωνία των επίμαχων ρυθμίσεων με τις κατευθύνσεις του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών, αφού και το ανωτέρω π.δ. εκδόθηκε προκειμένου η περιοχή του Ελαιώνα να αποκτήσει σχέδιο και χρήσεις γης σύμφωνα με τις κατευθύνσεις αυτές. Εξ άλλου, η διατήρηση των κοινοχρήστων χώρων, ως πρωταρχικός όρος για την προστασία των πόλεων, κατά την έννοια του άρθρου 24 του Συντάγματος, πρέπει να θεωρείται και ως πρωταρχικό μέλημα των διοικητικών αρχών που είναι επιφορτισμένες με την εφαρμογή των ρυμοτομικών σχεδίων (μειοψ).

Εν όψει των ανωτέρω, κρίθηκε ότι είναι μη νόμιμες και ακυρωτέες οι προσβαλλόμενες πράξεις (έγκριση περιβαλλοντικών όρων και χορήγηση οικοδομικής αδείας για την κατασκευή και λειτουργία κτιριακού συγκροτήματος πολλαπλών χρήσεων με υπόγειο σταθμό αυτοκινήτων στο ΟΤ 45Α στο Βοτανικό), οι οποίες εκδόθηκαν εν όψει των προβλεπομένων στις διατάξεις του άρθρου 12 του ν. 3481/2006 και της συνδρομής των προϋποθέσεων που τίθενται σ’ αυτές για την οικοδόμηση του ΟΤ αυτού με συντελεστή δομήσεως 1,6 και τις επιτρεπόμενες από αυτές χρήσεις." και διέταξε την Επιτροπή Αναστολών να αναστείλει τη σχετική οικοδομική άδεια.
Παράλληλα έκρινε «ότι το αρ. 12 ν. 3481/2006, κατά το μέρος που προβλέπει χωροθέτηση νέων αθλ. εγκαταστάσεων στον κοινόχρηστο χώρο του Βοτανικού, δεν αντίκειται στο αρ. 24 Σ., παρά τη μείωση αυτού, ενόψει του οφέλους που θα προκύψει για την πόλη από την απόδοση σε κοινή χρήση 16 στρεμμάτων στη συνοικία Κουντουριώτικα.»

ΤΙ ΜΕΛΛΕΙ ΓΕΝΕΣΘΑΙ

Η απόφαση του ΣτΕ επαναφέρει τον χαρακτήρα του χώρου της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό ως κοινόχρηστου πράσινου, καθ‘ όσον βασίζεται στα όσα προβλέπονται για την περιοχή από το προεδρικό διάταγμα του 1995.

Κατ’ εξαίρεση έγινε επιτρεπτή από το ΣτΕ η εγκατάσταση όλων των αθλητικών εγκαταστάσεων του Παναθηναικού, λόγω του κατεπείγοντος της μεταφοράς του από τον ιδιόκτητο χώρο του της Λ. Αλεξάνδρας, ο οποίος όπως προανέφερα θα μετατραπεί σε χώρο πρασίνου και στάθμευσης αυτοκινήτων.

Δεν μπορεί όμως να διαβαστεί αποκλειστικά και ΜΟΝΟ ως ζήτημα ισοζυγίου πρασίνου.
Είναι λοιπόν νομικά αβάσιμη η εμμονή του προέδρου της εταιρείας που συνεχίζει να μιλά για ολοκλήρωση του συνόλου της διπλής ανάπλασης και ότι δεσμεύεται να προβεί κατά τις διατάξεις του παραπάνω άρθρου 242 παρ.2 του Κώδικα, ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο υποδείξει η Πολιτεία, στην παραχώρηση του ακάλυπτου χώρου του Ο.Τ.45α σε κοινή χρήση, ούτως ώστε να αποτελέσει κοινόχρηστο πράσινο κατά τις επιταγές της σκέψης 21 της απόφασης. Τυχόν προσπάθεια νομοθετικής ρύθμισης τέτοιου τύπου, πάλι θα πέσει στο ίδιο κενό.

Επί πλέον, ο συντελεστής δόμησης για το Βοτανικό ανερχόταν το 1995 στο 0,1%, και αυτό είναι εκ νέου το ποσοστό που ισχύει για την περιοχή. Οποιαδήποτε μεταβολή του είναι ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να εξετασθεί πρώτα από τον Οργανισμό Ρυθμιστικού Σχεδίου Αθηνών και να νομοθετηθεί στη συνέχεια από το ΥΠΕΧΩΔΕ.

Η εταιρεία αγόρασε τελικά αυτό που πραγματικά ανταποκρινόταν στο τίμημα που κατέβαλε.
Ένα οικόπεδο σε περιοχή κοινόχρηστου πράσινου, με συντελεστή δόμησης 0,1%.
Όσον αφορά το τμήμα της δωρεάς του οικοπέδου προς το Δήμο Αθηναίων, μπορεί μετά την ολοκλήρωση της έγκαιρης ανάκλησής του στην οποία ήδη προέβη, να ζητήσει αποζημίωση όποτε το θελήσει, συντάσσοντας πράξη αναλογισμού και το τίμημα θα της αποδοθεί με αγοραία τιμή/τ.μ. κατόπιν απόφασης του μονομελούς Πρωτοδικείου, η οποία δεν θα είναι κατώτερη της αντικειμενικής, αλλά ούτε και ανώτερη στο σύνολο από το τίμημα των 26 εκατ. ευρώ που αναγράφηκε στο προαναφερόμενο συμβόλαιο δωρεάς.

Ο Δήμος Αθηναίων με τη σειρά του, είναι υποχρεωμένος έναντι του νόμου να αποδώσει το τίμημα που θα επιδικασθεί στο ακέραιο, αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης από το Πρωτοδικείο και εντός δύο μηνών.

Αν η εταιρεία δεν προβεί σε αυτή την πράξη, ή δεν αποδεχτεί το επιδικαζόμενο τίμημα, τότε ο Δήμος μπορεί να προβεί ΟΠΟΤΕ ΤΟ ΘΕΛΗΣΕΙ, πιθανότατα όταν ξεπεράσει την οικονομική του αδυναμία, στην παραπάνω αναγκαστική απαλλοτρίωση που προβλέπεται στο Κώδικα βασικής πολεοδομικής νομοθεσίας.

Οποιαδήποτε άλλη πιθανή νομική απαίτηση εκ μέρους της εταιρείας, πιστεύω πως δεν θα μπορέσει να σταθεί σε ποινικό ή αστικό δικαστήριο, είτε Ελληνικό είτε Κοινοτικό, καθ’ όσον δεν διαθέτει τα προαπαιτούμενα νομικά ερείσματα για να συνταχθεί δικογραφία.

------------
Kαι μια εκτίμηση από το ίδιο blog:

Δεν μπορεί να υπάρξει ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΜΙΑ κατά την γνώμη μου νομοθετική ρύθμιση για το θέμα της διπλής ανάπλασης στο Βοτανικό επ' ωφελεία της εταιρείας, καθ' όσον ή περιοχή είναι ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΕΝΗ από το σχέδιο πόλης ως ΚΟΙΝΟΦΕΛΗΣ ή ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΗ και επιτρέπει ΜΟΝΟ ανέγερση κτισμάτων χαμηλού ύψους, οι οποίες θα εξυπηρετήσουν τις ανάγκες που απορρέουν των παραπάνω χρήσεων γης. Επομένως οποιαδήποτε ΑΝΤΙΘΕΤΙΚΗ νομική προσφυγή εκ μέρους της, εκ προοιμίου θα πέφτει στο κενό.

Τα δικαιώματα παραχώρησης από τη ΒΩΒΟΣ Α.Ε., για την κατασκευή του κοινωφελούς γηπέδου, μπορούν είτε να αποζημιωθούν σε χρήμα ή σε αντίστοιχης αξίας ακίνητα ή με μικτό τρόπο, κάτι που απαιτεί χρονοβόρες διαδικασίες και χωρικές μεταβολές στο κτηματολόγιο οι οποίες θέλουν τουλάχιστον δύο χρόνια για να ολοκληρωθούν, είτε σε έκδοση άυλων τίτλων, οι οποίοι μπορούν να "εξαργυρωθούν" με αντίστοιχης αξίας οικόπεδα σε συγκεκριμένες περιοχές της επικράτειας που προβλέπει το χωροταξικό νομοσχέδιο.

ΚΑΜΜΙΑ από τις τελευταίες αποζημιώσεις δεν μπορεί εκ των πραγμάτων να αντικαταστήσει ΙΣΑΞΙΑ την ανέγερση του εμπορικού κτίσματος στο Βοτανικό, με αποτέλεσμα να οδηγήσει την εταιρεία ακόμη και στη χρεωκοπία.

------------

Πηγή: Οι αναλύσεις και τα σχόλια της ΕΝΑΠ
http://enap.capitalblogs.gr/showArticle.asp?id=20897&blid=234

Δεν υπάρχουν σχόλια: